Γιατί FSC®;

 • Γιατί προάγει την Αειφόρο Ανάπτυξη, συμβάλλοντας ευεργετικά στους ανθρώπους και τη φύση.
 • Γιατί είναι ένα Διεθνώς Αναγνωρισμένο Πρότυπο.
 • Γιατί είναι Μοναδικό λόγω της ισορροπίας του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μεταξύ της οικολογικής διαχείρισης, της κοινωνικής ωφελιμότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας.
 • Γιατί είναι το Πλέον Αξιόπιστο.
  Ανεξάρτητη έρευνα έδειξε ότι η FSC® είναι το μόνο σύστημα πιστοποίησης που καθορίζει με αντικειμενικό και επαληθεύσιμο τρόπο, τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη διαχείριση των δασών και παρακολουθεί στενά αν αυτές έχουν επιτευχθεί.
 • Γιατί είναι Αναγνωρίσιμο στο ευρύ κοινό-καταναλωτές.
 • Γιατί είναι Διαφανές (Εκθέσεις, Πιστοποιήσεις και λοιπά στοιχεία είναι διαθέσιμα στο κοινό στην ανεξάρτητη ιστοσελίδα του Οργανισμού www.ic.fsc.org).

Η χρησιμότητα του FSC® στο περιβάλλον, στην κοινωνία & στην οικονομία.

Ο FSC® έχοντας ως στόχο την προστασία των δασών και αναγνωρίζοντας ότι τα δάση περιλαμβάνουν ανθρώπους και κοινότητες, που εξαρτώνται από αυτά, προάγει διαδικασίες:

Περιβαλλοντικά Κατάλληλες

 • Εμποδίζοντας τη μείωση της έκτασης των δασικών περιοχών και την παράνομη υλοτομία και προστατεύοντας το οικοσύστημα και την βιοποικιλότητα.

Κοινωνικά Επωφελής

 • Προστατεύοντας τους αυτόχθονες πληθυσμούς, τις κοινότητες τους και τα δικαιώματα τους.

Οικονομικά Βιώσιμες

 • Κτίζοντας νέες αγορές, προσθέτοντας υπεραξία και αυξάνοντας το βαθμό διείσδυσης στην αγορά.